Onze Privacyverklaring

TON Projectstoffering B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens binnen TON Projectstoffering vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). TON Projectstoffering zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die je aan ons vertrekt vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. Dit doet TON Projectstoffering door regelmatig na te gaan of onze dienstverlening aan de juiste eisen voldoet, zowel op het gebied van beveiliging van data als op het gebied van wetgeving omtrent gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring lees je welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gegevens verzamelen en voor welke doeleinden we deze gegevens verzamelen. In deze privacyverklaring word je tevens gewezen op de risico’s, regels, waarborgen en rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens alsook de wijze waarop de rechten met betrekking tot deze verwerking kunnen worden uitgevoerd. 

Onze contactgegevens:

TON Projectstoffering B.V.
Korenmijt 23A
5741 PP Beek en Donk
0413 764467

Persoonsgegevens die wij verwerken

TON Projectstoffering verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. TON Projectstoffering kan de volgende persoonsgegevens van jou verwerken ten behoeve van de dienstverlening

  • Naam
  • Geslacht
  • Bedrijfsnaam
  • Contactgegevens
  • Bankgegevens
  • Financiële informatie
  • IP-adres

Deze gegevens hebben wij, onder meer, nodig om contact met jou op te nemen, een dossier te openen, onze diensten aan je te verlenen, je onze facturen toe te sturen, voor het voeren van onze administratie voor het beheer van de verschuldigde rekeningen, om eventuele klachten en geschillen te behandelen, voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt TON Projectstoffering omdat deze 1) door jou op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, 2) door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt of 3) via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De persoonsgegevens die TON Projectstoffering verwerkt, worden enkel gebruikt voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Dat betekent dat TON Projectstoffering jouw persoonsgegevens enkel verwerkt voor het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst, het voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen, het voeren van onze administratie en de communicatie met jou. Tevens kun je op de website van TON Projectstoffering jouw persoonsgegevens achterlaten, zodat TON Projectstoffering contact kan opnemen om een afspraak in te plannen, om jouw vragen te beantwoorden of om en prijsopgave te doen.  

Grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

TON Projectstoffering verwerkt jouw persoonsgegevens voor een groot deel omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met jou uit te voeren. In enkele gevallen is TON Projectstoffering wettelijk verplicht om persoonsgegevens van jou te verwerken, omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst met jou, dan wel met een andere partij, na te komen of omdat TON Projectstoffering hiertoe een wettelijke verplichting heeft.    

Daarnaast verwerkt TON Projectstoffering jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang. Hiervan is sprake als TON Projectstoffering persoonsgegevens verwerkt van relaties, samenwerkingspartners, wederpartijen en/of betrokkenen bij een dossier. Deze persoonsgegevens heeft TON Projectstoffering nodig om contact te leggen met de hiervoor genoemde partijen en om de werkzaamheden uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld ook het geval als je gebruik maakt van de contactmogelijkheden via de website van TON Projectstoffering of om te solliciteren. Het belang van TON Projectstoffering is om jou van dienst te kunnen zijn. Je bepaalt zelf of je jouw persoonsgegevens hiervoor wilt achterlaten. Mocht je bezwaar hebben tegen deze verwerking dan kun je dit aangeven via info@tonprojectstoffering.com

Indien geen sprake is van een van bovenstaande of overige wettelijke grondslagen, vraagt TON Projectstoffering jouw toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Je hebt te allen tijde het recht om jouw toestemming weer in te trekken. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TON Projectstoffering bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

TON Projectstoffering verstrekt jouw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor zover relevant wordt geverifieerd of deze partijen op de juiste wijze met de verwerking van persoonsgegevens omgaat. TON Projectstoffering zal te allen tijde dataminimalisatie van de persoonsgegevens in acht nemen. 

Cookies

In de cookieverklaring kun je lezen welke cookies op onze website gebruikt worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door jouw verzoek per e-mail te sturen naar info@tonprojectstoffering.com. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij TON Projectstoffering niet of niet volledig aan jouw verzoek kan voldoen, bijvoorbeeld in verband met wettelijke bewaartermijnen. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. TON Projectstoffering zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Klachten

Wanneer je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen met TON Projectstoffering via info@tonprojectstoffering.com Daarnaast heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TON Projectstoffering neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen. 

Wijzigingen privacyverklaring

TON Projectstoffering blijft zich ontwikkelen en zal indien nodig deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen via de website, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Vragen

Over vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, dan wel de verwerking van persoonsgegevens door TON Projectstoffering kun je contact opnemen via info@tonprojectstoffering.com